prodej a opravy hydraulických agregátů

Obchodní podmínky.

Základní dodací, platební a reklamační podmínky.

I. Prodávající.

H.P. - servis hydraulika s.r.o.
IČ: 26944413 DIČ: CZ26944413

II. Platnost obchodních podmínek.

Obchodní podmínky jsou platné od  1.1. 2020.

III. Objednávka a uzavření kupní smlouvy.

Kupní smlouva vzniká na základě objednávky kupujícího. Objednávku předává kupující prodávajícímu písemnou formou. Po dohodě je možná i na základě telefonické objednávky kupujícího.
Objednávka musí obsahovat tyto základní náležitosti:
- název firmy kupujícího, sídlo kupujícího
- IČ a DIČ, pokud je registrován jako plátce DPH
- popis objednávaného produktu, který jej jednoznačně určuje
- množství požadovaných kusů
- firma, jméno a podpis oprávněného zástupce kupujícího
Kupující má právo stornovat objednávku jen před jejím závazným potvrzením

 U zakázkových oprav :
- ohledání a předložení cenové a termínové nabídky na opravu
- pokud zákazník nesouhlasí s cenou a termínem, agregát mu bude vrácen demontovaný a bez těsniva
- je možné agregát složit do původní podoby za naběhlé náklady bez záruky na funkčnost
- po přijetí objednávky začíná běžet lhůta na opravu dle nabídky
-  cenová a termínová nabídka nemusí být konečná
- ze samotné povahy oprav použitých prvků se i po vynaložení veškerého úsilí k opravě může při zkoušení projevit závada, která činí prvek neopravitelným dle cenové nabídky 

IV. Cenové a platební podmínky.

1. Kupní cena, uvedená v kupní smlouvě, vychází z platného ceníku prodávajícího nebo cenové nabídky.

2. Platební podmínky.
Platby kupujícího za dodávku zboží se uskutečňují takto:
- platby na základě faktury se stanovenou dobou splatnosti
- platby v hotovosti (včetně plateb na dobírku)
- platby předem na základě zálohové faktury
- platby platební kartou
Prodávající je oprávněn požadovat úhradu kupní ceny nebo její části předem v případě, kdy:
- kupující má jiné než obvyklé požadavky
- kupující nedodržuje termíny splatnosti vydaných faktur
- kupující nemá historii obchodu s H.P.-servisem
Při nedodržení splatnosti faktury bude účtováno penále ve výši 0,05 % z dlužné částky
za každý den prodlení.
Vlastnická práva přecházejí na kupujícího zaplacením kupní ceny. Kupující bere na vědomí, že v případě neuhrazení kupní ceny řádně a včas, nesmí s nezaplaceným zbožím právně ani fyzicky disponovat.

V. Dodání zboží.

V souladu s kupní smlouvou.
1. Prodávající dodává zboží do místa určení prostřednictvím vlastní dopravy, nebo prostřednictvím veřejného dopravce.
2. Kupující si zajistí dopravu zboží ze skladu sám na vlastní náklady.
3. Objednáním opravy na základě nabídky zákazník souhlasí s tím, že nabídnutý termín nemusí být konečný s ohledem na obecnou povahu oprav. 

VI. Doklady vztahující se ke zboží.

Prodávající je povinen kupujícímu dodat zboží, předat doklady, které se ke zboží vztahují, a umožnit kupujícímu nabýt vlastnického práva ke zboží v souladu se smlouvou a zákonnými předpisy.

VII. Přejímka a vady zboží.

1. Prodávající dodává kupujícímu spolu se zbožím doklady, jež jsou nutné k provedení
množstevní a jakostní přejímky.
2. Kupující je povinen při převzetí zboží provést s vynaložením odborné péče prohlídku
zboží a oznámit prodávajícímu zjevně zjistitelné vady při převzetí zboží od prodávajícího
nebo dopravce. Pokud při převzetí zboží neoznámí prodávajícímu vady, které mohly být
zjištěny při této prohlídce, právo na reklamaci těchto vad zaniká.
3. Pokud není agregát opravovaný na zakázku vyzvednutý zákazníkem do 1. kalendářního roku
od oznámení o ukončení opravy, stává se tento majetkem firmy. Toto oznámení bude provedeno telefonicky.

VIII. Záruka a reklamační podmínky.

1. Prodávající ručí kupujícímu, že má zboží vlastnosti obvyklé pro tento druh zboží, a že je
vhodné pro stanovený účel užívání.
2. Záruka se nevztahuje na vady způsobené nevhodným skladováním, neodbornou manipulací,
neodbornou montáží a mechanickým poškozením vzniklým po převzetí zboží. Nevztahuje se ani na skryté vady dílů v opravovaných agregátech.
3. Záruční doba na opravené výrobky je šest měsíců a začíná běžet dnem dodání. Na nové
výrobky je specifikována v záručním listu.
4. Podmínkou pro uznání záruky je odborně provedená montáž agregátu, dodržená čistota, specifikace kapaliny a filtrace dle podmínek výrobce stroje / agregátu.
5. Reklamaci je nutno uplatnit co nejdříve po zjištění vady a to v sídle firmy H.P.-servis hydraulika s.r.o. Zlínská 1206, 76312 Vizovice.
6. Podmínky pro reklamaci:
- dokladem pro reklamaci je daňový doklad, vydaný při koupi zboží
- označení reklamovaného zboží nebo zakázky
- popis reklamované závady, nebo její rozsah
- neporušenost plomb reklamovaného zboží
- zboží nezaplacené po splatnosti je majetkem firmy a nelze je reklamovat.
7. Oprávněnost reklamace posuzuje určený pracovník.
8. O reklamačním řízení je veden protokol, ve kterém musí být uvedeny následují údaje:
- označení reklamovaného zboží nebo zakázky.
- popis reklamované vady nebo její rozsah.
- výsledek reklamačního řízení (uznání nebo neuznání reklamace).
- datum a podpis pracovníka, který reklamaci vyřizuje.
9. V případě, že reklamace je uznána jako oprávněná, je vyřízení reklamace provedeno bezplatně.
10.  H.P. - servis hydraulika s.r.o. nenese nezbytně nutně vynaložené náklady nutné k uplatnění reklamace.