H.P. - servis

Zlínská 1206, 76312 Vizovice, tel.: 577 453 149, fax.: 577 454 290, e-mail: info@hp-servis.cz, web: www.hp-servis.cz, Vedoucí prodeje p. Jurča: 605 270 545

Warunki handlowe.

Podstawowe warunki dostawy, płatności i reklamacji.

I. Sprzedający.

H.P. servis hydraulika s.r.o.
IČ: 26944413 DIČ: CZ26944413

II. Ważność warunków handlowych.

Warunki handlowe obowiązują od 01.11. 2007.

III. Zamówienie i zawarcie umowy kupna-sprzedaży.

Umowa kupna-sprzedaży zgodnie z §409 ustawy 513/1991 DzU. powstaje na podstawie zamówienia kupującego. Zamówienie przekaże klupujący sprzedającemu w pisemnej formie. Po uzgodnieniu można też przyjąć na podstawie telefonicznego zamówienia kupującego.
Zamówienie musi zawierać następujące podstawowe dane:
- nazwa firmy kupującego, siedziba kupującego
- IČ (REGON) i DIČ (NIP), jeżeli jest zarejestrowany jako płatnik podatku VAT
- opis zamawianego produktu, który go jednoznacznie określa
- liczba żądanych sztuk
- firma, nazwisko i podpis uprawnionego przedstawiciela kupującego
Kupujący ma prawo stornować zamówienie tylko przed jego wiążącym potwierdzeniem

IV. Warunki cenowe i płatności.

1. Cena zakupu podana w umowie kupna-sprzedaży opera się o obowiązujący cennik sprzedającego.

2. Warunki płatności.
Płatności kupującego za dostawę towaru są realizowane następująco:
- płatności na podstawie faktury z ustalonym terminem płatności
- płatności gotówką (łącznie z płatnościami za zaliczeniem pocztowym)
- płatności z góry na podstawie faktury zaliczkowej
Sprzedający ma prawo żądać zapłacenia ceny zakupu lub jej części z góry, kiedy:
- kupujący ma inne, niż zwykłe wymagania
- kupujący nie dotrzymuje terminów płatności wydanych faktur
W razie nie dotrzymania terminu płatności faktury będzie naliczana kara umowna w wysokości0,05 % należnej sumy za każdy dzień zwłoki.
Prawa własności przechodzą na kupującego po zapłaceniu ceny zakupu. Kupujący przejmuje do wiadomości, że w razie nie zapłacenia ceny zakupu należycie i w terminie nie może prawnie ani fizycznie dysponować nie zapłaconym towarem.

V. Dostawa towaru.

 Według paragrafu 412 kodeksu handlowego i zgodnie z umową kupna-sprzedaży.
1. Sprzedający dostarcza towar na miejsce przeznaczenia własnym transportem lub przez przewoźnika.
2. Kupujący zapewni przewóz towaru z magazynu sam na własny koszt.

VI. Dokumenty dotyczące towaru.

Sprzedający jest obowiązany dostarczyć kupującemu towar, przekazać dokumenty dotyczące towaru i umożliwić kupującemu nabycie prawa własności na towar zgodnie z umową i przepisami prawnymi.

VII. Odbiór towaru i wady towaru.

1. Sprzedający dostarcza kupującemu wraz z towarem dokumenty, które są niezbędne do przeprowadzenia odbioru ilościowego i jakościowego.
2. Kupujący jest obowiązany przy odbiorze towaru przeprowadzić z odpowiednią starannością i fachowością przegląd towaru i zgłosić sprzedającemu widoczne wady przy odbiorze towaru od sprzedającego lub przewoźnika. Jeżeli przy odbiorze towaru nie zgłosi sprzedającemu wad, które mogły być wykryte podczas tego przeglądu, prawo na reklamację tych wad zanika.
3. Jeżeli agregat naprawiany na zamówienie nie zostanie odebrany przez klienta do 1 roku kalendarzowego od ukończenia naprawy, staje się on własnością firmy.

VIII. Gwarancja i warunki reklamacji.

1. Sprzedający gwarantuje kupującemu, że towar ma właściwości normalne dla tego rodzaju towaru i że nadaje się do używania zgodnie z przeznaczeniem.
2. Gwarancja nie dotyczy wad spowodowanych przez niewłaściwe składowanie, niewłaściwą manipulację i mechaniczne uszkodzenie po odbiorze towaru.
3. Termin gwarancji na naprawione wyroby wynosi sześć miesięcy i zaczyna upływać w dniu dostarczenia. Na nowe wyroby jest podany na karcie gwarancyjnej.
4. Warunkiem uznania reklamacji jest fachowo przeprowadzony montaż agregatu.
5. Reklamację należy zgłaszać jak najwcześniej po wykryciu wady.
6. Warunki reklamacji:
- dokumentem do reklamacji jest dokument fiskalny wydany przy zakupie towaru.
- oznaczenie reklamowanego towaru lub zamówienia.
- opis reklamowanej wady lub jej zakres.
- stan plomb reklamowanego towaru.
- towar nie zapłacony po terminie płatności jest majątkiem firmy i nie można go reklamować.
7. Zasadność reklamacji ocenia wyznaczony pracownik.
8. O postępowaniu reklamacyjnym jest prowadzony protokół, w którym muszą być podane następujące dane:
- oznaczenie reklamowanego towaru lub zamówienia.
- opis reklamowanej wady lub jej zakres.
- wynik postępowania reklamacyjnego (uznanie lub nie uznanie reklamacji).
- data i podpis pracownika, który załatwia reklamację.
9. W przypadku, kiedy reklamacja jest uznana jako uzasadniona, reklamacja zostaje załatwiona bezpłatnie.


Provozováno CMS / E-shop (c)2019 Czechproduct.cz s.r.o. | WebCare | Mapa webu | Cookies