H.P. - servis

Zlínská 1206, 76312 Vizovice, tel.: 577 453 149, fax.: 577 454 290, e-mail: info@hp-servis.cz, web: www.hp-servis.cz, Vedoucí prodeje p. Jurča: 605 270 545

Obchodní podmínky.

Základní dodací, platební a reklamační podmínky.

I. Prodávající.

H.P. servis hydraulika s.r.o.
IČ: 26944413 DIČ: CZ26944413

II. Platnost obchodních podmínek.

Obchodní podmínky jsou platné od 01.1. 2014.

III. Objednávka a uzavření kupní smlouvy.

Kupní smlouva vzniká na základě objednávky kupujícího.Objednávku předává kupující prodávajícímu písemnou formou. Po dohodě je možná i na základě telefonické objednávky kupujícího.
Objednávka musí obsahovat tyto základní náležitosti:
- název firmy kupujícího, sídlo kupujícího
- IČ a DIČ, pokud je registrován jako plátce DPH
- popis objednávaného produktu, který jej jednoznačně určuje
- množství požadovaných kusů
- firma, jméno a podpis oprávněného zástupce kupujícího
Kupující má právo stornovat objednávku jen před jejím závazným potvrzením

IV. Cenové a platební podmínky.

1. Kupní cena, uvedená v kupní smlouvě, vychází z platného ceníku prodávajícího.

2. Platební podmínky.
Platby kupujícího za dodávku zboží se uskutečňují takto:
- platby na základě faktury se stanovenou dobou splatnosti
- platby v hotovosti (včetně plateb na dobírku)
- platby předem na základě zálohové faktury
Prodávající je oprávněn požadovat úhradu kupní ceny nebo její části předem v případě, kdy:
- kupující má jiné než obvyklé požadavky
- kupující nedodržuje termíny splatnosti vydaných faktur
Při nedodržení splatnosti faktury bude účtováno penále ve výši 0,05 % z dlužné částky
za každý den prodlení.
Vlastnická práva přecházejí na kupujícího zaplacením kupní ceny. Kupující bere na vědomí, že v případě neuhrazení kupní ceny řádně a včas, nesmí s nezaplaceným zbožím právně ani fyzicky disponovat.

V. Dodání zboží.

V souladu s kupní smlouvou.
1. Prodávající dodává zboží do místa určení prostřednictvím vlastní dopravy, nebo prostřednictvím veřejného dopravce.
2. Kupující si zajistí dopravu zboží ze skladu sám na vlastní náklady.

VI. Doklady vztahující se ke zboží.

Prodávající je povinen kupujícímu dodat zboží, předat doklady, které se ke zboží vztahují, a umožnit kupujícímu nabýt vlastnického práva ke zboží v souladu se smlouvou a zákonnými předpisy.

VII. Přejímka a vady zboží.

1. Prodávající dodává kupujícímu spolu se zbožím doklady, jež jsou nutné k provedení
množstevní a jakostní přejímky.
2. Kupující je povinen při převzetí zboží provést s vynaložením odborné péče prohlídku
zboží a oznámit prodávajícímu zjevně zjistitelné vady při převzetí zboží od prodávajícího
nebo dopravce. Pokud při převzetí zboží neoznámí prodávajícímu vady, které mohly být
zjištěny při této prohlídce, právo na reklamaci těchto vad zaniká.
3. Pokud není agregát opravovaný na zakázku vyzvednutý zákazníkem do 1. kalendářního roku
od oznámení o ukončení opravy, stává se tento majetkem firmy.

VIII. Záruka a reklamační podmínky.

1. Prodávající ručí kupujícímu, že má zboží vlastnosti obvyklé pro tento druh zboží, a že je
vhodné pro stanovený účel užívání.
2. Záruka se nevztahuje na vady způsobené nevhodným skladováním, neodbornou manipulací,
neodbornou montáží a mechanickým poškozením vzniklým po převzetí zboží.
3. Záruční doba na opravené výrobky je šest měsíců a začíná běžet dnem dodání. Na nové
výrobky je specifikována v záručním listu.
4. Podmínkou pro uznání záruky je odborně provedená montáž agregátu.
5. Reklamaci je nutno uplatnit co nejdříve po zjištění vady.
6. Podmínky pro reklamaci:
- dokladem pro reklamaci je daňový doklad, vydaný při koupi zboží.
- označení reklamovaného zboží nebo zakázky.
- popis reklamované závady, nebo její rozsah.
- neporušenost plomb reklamovaného zboží.
- zboží nezaplacené po splatnosti je majetkem firmy a nelze je reklamovat.
7. Oprávněnost reklamace posuzuje určený pracovník.
8. O reklamačním řízení je veden protokol, ve kterém musí být uvedeny následují údaje:
- označení reklamovaného zboží nebo zakázky.
- popis reklamované vady nebo její rozsah.
- výsledek reklamačního řízení (uznání nebo neuznání reklamace).
- datum a podpis pracovníka, který reklamaci vyřizuje.
9. V případě, že reklamace je uznána jako oprávněná, je vyřízení reklamace provedeno bezplatně.


Provozováno CMS / E-shop (c)2019 Czechproduct.cz s.r.o. | WebCare | Mapa webu | Cookies
Doporucujeme: Žaluzie -  Kvalitní nábytek -  Koupelny Trutnov -  Alu Kola Bazar -  Opravy startérů a alternátorů -  výroba a prodej pletiva -   -   - Ruční nářadí -